Now Playing Tracks

بزرگترین غمم تو این لحظه تموم شدن شیک عه شکلاتم بود، بعدش…
از دست دادن یه معلم واقن سخته …
به آرامش برس . 🙏😞 (at Book City | شهر کتاب مرکزی)

راستش با خود برد امید مارا 😒😞😭😪
امروز روز قشنگی بود اما خیلی غمگین شد.. حتی این آقاعه میتاکیش بمون یه آیس کافی مجانی داد 😆 ..
بعدم آمدیم خونه به کجا برد امیده مارا شدیم 😪😞💔
#چغی_گردی (at Mita Kish | میتا کیش)

We make Tumblr themes